عرضه اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد “حگهر”

عرضه اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد "حگهر" ویژه سرمایه‌گذاران حقوقی‌ تاریخ عرضه: سه‌شنبه 1401/02/20 حداکثر سهمیه هر

عرضه اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد “حگهر” ویژه سرمایه‌گذاران حقوقی‌ تاریخ عرضه: سه‌شنبه 1401/02/20 حداکثر سهمیه هر کد: 44,400,000 سهم کف قیمت مجاز: 5,450 ریال حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 241,980,000,000 ریال

عرضه اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد "حگهر"
عرضه اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد “حگهر”