AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر که از محدوده قی

AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر که از محدوده قیمت 0.0685 دلار آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگ

AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر که از محدوده قی

AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر که از محدوده قیمت 0.0685 دلار آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری شکست دهد و بازار تا 0.0421 دلار اصلاح 38% درصدی داشته باشد. و همچنان در کف کانال قیمتی 0.0427 تا 0.05 دلار در حال نوسان می باشد. با فشار خرید و افزایش تقاضا انتظار داریم بازار تا محدوده قیمت 0.061 دلار رشد داشته باشد. در صورت تداوم فشار فروش و افزایش عرضه بازار می تواند تا هدف 0.0375 دلار در دسترس باشد. قیمت 0.05 حمایت 0.0432-0.0419 0.0378-0.037 0.0334-0.0325 مقاومت 0.0497-0.0511 0.0598-0.0617 0.0697-0.0716

AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر  که  از محدوده قی
AnkerUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis انکر، با اصلاح اخیر که از محدوده قی