یک مقام ایرانی به الجزیره: بیش از 90 درصد از موضوعات هسته ای به صورت شفاهی

یک مقام ایرانی به الجزیره: بیش از 90 درصد از موضوعات هسته ای به صورت شفاهی مورد توافق گرفته اما به توافق کتبی تبدیل نشده است. ضمانت های اجرایی مهمترین

یک مقام ایرانی به الجزیره: بیش از 90 درصد از موضوعات هسته ای به صورت شفاهی

یک مقام ایرانی به الجزیره: بیش از 90 درصد از موضوعات هسته ای به صورت شفاهی مورد توافق گرفته اما به توافق کتبی تبدیل نشده است. ضمانت های اجرایی مهمترین اختلافات با واشنگتن در مذاکرات هسته ای است. 6 موضوع هسته ای اصلی، اختلافات با آمریکا در مذاکرات هسته ای را تشکیل می دهد. دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای وین به جدیت و حسن نیت آمریکا بستگی دارد.