خگستر ، خرید دیروز 401 قیمت فعلی 412 نماد : واتی قیمت خرید : 9950 ؛ 3.65 %

نماد : کیمیاتک قیمت خرید : 26010 ؛ 2 % قیمت پایانی: 25850 1.37 % حجم معاملات: 3421957 ------------------- بیشترین قیمت 10 روز : 26780 کمترین قیمت 10

خگستر ، خرید دیروز 401 قیمت فعلی 412

غشصفا فروشنده قوی قیمت : 24600 ( 5.99% ) پایانی :

غشصفا فروشنده قوی قیمت : 24600 ( 5.99% ) پایانی : 24530 ( 5.69% ) بیشترین قیمت 10 روز : 28050 ریال کمترین قیمت 10 روز : 22750 ریال CCI: -88 | RSI : 44.64 Williams : -91 MFI : 37.46 | RV : 6 S1: 20175 pivot: 24478 R1: 26355 R2: 30658 حدضررنوسانی = 23002 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 504 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 504 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 2.79 | VP: -756T حجم مشکوک : 3 سرانه خرید : 291 میلیون کاهش 0.00% قدرت 0.70 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/20،‏ 10:47:54

وامید هوشمند مشکوک داغ قیمت : 14820 ( 1.3% ) پایانی : 147

وامید هوشمند مشکوک داغ قیمت : 14820 ( 1.3% ) پایانی : 14760 ( 0.89% ) بیشترین قیمت 10 روز : 15500 ریال کمترین قیمت 10 روز : 14300 ریال CCI: -3 | RSI : 56.45 Williams : -61 MFI : 35.73 | RV : 96 S1: 14140 pivot: 15010 R1: 15720 R2: 16590 حدضررنوسانی = 14314 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 90 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 90 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.89 | VP: 508T حجم مشکوک : 7 8 سرانه خرید : 412 میلیون افزایش 0.73% قدرت 1.38 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/20،‏ 11:25:10

شبندر فروشنده قوی قیمت : 9180 ( -0.54% ) پایانی :

شبندر فروشنده قوی قیمت : 9180 ( -0.54% ) پایانی : 9200 ( -0.33% ) بیشترین قیمت 10 روز : 9780 ریال کمترین قیمت 10 روز : 8490 ریال CCI: 42 | RSI : 62.76 Williams : -35 MFI : 69.67 | RV : 27 S1: 7480 pivot: 8630 R1: 9570 R2: 10720 حدضررنوسانی = 8804 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 630 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 630 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.64 | VP: -6097T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 179 میلیون کاهش -1.41% قدرت 0.70 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/20،‏ 11:36:28

نماد : تیپیکو قیمت خرید : 20860 ؛ 1.31 % قیمت پایانی: 20650 0.29 % حجم معا

نماد : تیپیکو قیمت خرید : 20860 ؛ 1.31 % قیمت پایانی: 20650 0.29 % حجم معاملات: 2202768 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 21190 ریال کمترین قیمت 10 روز : 18790 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.05 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.74 ورود/خروج پول : 876 میلیون تومان سرانه خرید: 343 میلیون ریال Vb: 353 Vs: 256 ———————- برآیند حقوقی: -19.2% ——————- S1: 18125 pivot: 19658 R1: 21425 روند رنج: 2 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 19540 تنکنسن : 20125 CCI: 136 | TSI |0.41،0.37 Macd | signal | histogram RSI : 70.33 MFI : 72.52 William : -12 st 0 : 84.51 RV : 91 ———————- حدضررنوسانی = 19852 حمایت: 16160|™|مقاومت: 19300 —————— تابلو: 100 | تکنیکال: 95 | ————————— Bosedoo زمان1401/2/20،‏ 11:41:05

نماد : وبملت قیمت خرید : 3743 ؛ 0.11 % قیمت پایانی: 3717 -0.59 % حجم معامل

نماد : وبملت قیمت خرید : 3743 ؛ 0.11 % قیمت پایانی: 3717 -0.59 % حجم معاملات: 93117523 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 3860 ریال کمترین قیمت 10 روز : 3603 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.51 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 0.78 ورود/خروج پول : -7669 میلیون تومان سرانه خرید: 205 میلیون ریال Vb: 289 Vs: 284 ———————- برآیند حقوقی: 22.1% ——————- S1: 3636 pivot: 3855 R1: 4108 روند رنج: 3 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 3905 تنکنسن : 3731.5 CCI: 41 | TSI |0.07،0.05 Macd | signal | histogram RSI : 52.3 MFI : 47.49 William : -48 st 0 : 54.47 RV : 57 ———————- حدضررنوسانی = 3580 حمایت: 3304|™|مقاومت: 4207 —————— تابلو: -25 | تکنیکال: 90 | —————————— کراس طلایی زمان1401/2/20،‏ 11:41:30

نماد : فالوم قیمت خرید : 14810 ؛ 1.86 % قیمت پایانی: 14480 -0.41 % حجم معا

نماد : فالوم قیمت خرید : 14810 ؛ 1.86 % قیمت پایانی: 14480 -0.41 % حجم معاملات: 2011808 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 14830 کمترین قیمت 10 روز : 12760 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.09 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.01 ورود/خروج پول : -30 میلیون تومان سرانه خرید: 111 میلیون ریال Vb: 117 Vs: 115 ———————- برآیند حقوقی: 1.1% ——————- S1: 5900 pivot: 10365 R1: 20730 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 13305 تنکنسن : 13795 CCI: 88 | TSI |0.68،0.72 RSI : 74.58 MFI : 66.78 William : -0 st 0 : 99.87 RV : 84 ———————- حدضررنوسانی = 13109 حمایت: 11780|™|مقاومت: 12910 —————— تابلو: 45 | تکنیکال: 70 | ———————————– جمع شدن صف فروش و گارد صعود زمان1401/2/20،‏ 11:49:03

نماد : دشیمی قیمت خرید : 25520 ؛ 2.9 % قیمت پایانی: 25420 2.5 % حجم معاملا

نماد : دشیمی قیمت خرید : 25520 ؛ 2.9 % قیمت پایانی: 25420 2.5 % حجم معاملات: 1173710 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 26040 ریال کمترین قیمت 10 روز : 23860 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.01 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.41 ورود/خروج پول : -825 میلیون تومان سرانه خرید: 294 میلیون ریال Vb: 466 Vs: 239 ———————- برآیند حقوقی: 27.7% ——————- S1: 20865 pivot: 23453 R1: 26205 روند رنج: 2 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 23370 تنکنسن : 25020 CCI: 102 | TSI |0.29،0.29 Macd | signal | histogram RSI : 68 MFI : 60.59 William : -20 st 0 : 74.51 RV : 81 ———————- حدضررنوسانی = 24599 حمایت: 18530|™|مقاومت: 20600 —————— تابلو: 50 | تکنیکال: 105 | ————————— Bosedoo زمان1401/2/20،‏ 11:51:49

نماد : خکاوه قیمت خرید : 8640 ؛ 1.53 % قیمت پایانی: 8640 1.53 % حجم معاملا

نماد : خکاوه قیمت خرید : 8640 ؛ 1.53 % قیمت پایانی: 8640 1.53 % حجم معاملات: 111964932 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 8760 کمترین قیمت 10 روز : 6910 ———————– نسبت حجم ماهانه : 6.86 حجم مشکوک 1، روزقبل قدرت خریدار: 1.25 ورود/خروج پول : -24129 میلیون تومان سرانه خرید: 731 میلیون ریال Vb: 1015 Vs: 606 ———————- برآیند حقوقی: 25.0% ——————- S1: 2530 pivot: 5645 R1: 11290 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 6910 تنکنسن : 7910 CCI: 95 | TSI |0.97،0.96 RSI : 89.74 MFI : 99.56 William : -2 st 0 : 97.72 RV : 100 ———————- حدضررنوسانی = 7931 حمایت: 5000|™|مقاومت: 5710 —————— تابلو: 50 | تکنیکال: 15 | ————————– حجم مشکوک پیشرفته زمان1401/2/20،‏ 11:52:34

نماد : واتی قیمت خرید : 9950 ؛ 3.65 % قیمت پایانی: 9830 2.4 % حجم معاملات:

نماد : واتی قیمت خرید : 9950 ؛ 3.65 % قیمت پایانی: 9830 2.4 % حجم معاملات: 7317516 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 10150 کمترین قیمت 10 روز : 8330 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.23 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.40 ورود/خروج پول : 352 میلیون تومان سرانه خرید: 477 میلیون ریال Vb: 808 Vs: 637 ———————- برآیند حقوقی: -4.9% ——————- S1: 4910 pivot: 7640 R1: 15280 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 9335 تنکنسن : 9290 CCI: 105 | TSI |0.45،0.28 Macd | signal | histogram RSI : 64.42 MFI : 93.43 William : -2 st 0 : 98.03 RV : 100 ———————- حدضررنوسانی = 6800 حمایت: 7750|™|مقاومت: 10370 —————— تابلو: 65 | تکنیکال: 100 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/20،‏ 12:11:22

نماد : کیمیاتک قیمت خرید : 26010 ؛ 2 % قیمت پایانی: 25850 1.37 % حجم معامل

نماد : کیمیاتک قیمت خرید : 26010 ؛ 2 % قیمت پایانی: 25850 1.37 % حجم معاملات: 3421957 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 26780 کمترین قیمت 10 روز : 25010 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.89 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 6.20 ورود/خروج پول : 1036 میلیون تومان سرانه خرید: 158 میلیون ریال Vb: 168 Vs: 31 ———————- برآیند حقوقی: -11.7% ——————- S1: 22400 pivot: 24825 R1: 26670 روند رنج: 5پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 25110 تنکنسن : 25970 CCI: 6 | TSI |-0.00،-0.06 RSI : 58.59 MFI : 44.76 William : -55 st 0 : 52.47 RV : 86 ———————- حدضررنوسانی = 24940 حمایت: 21950|™|مقاومت: 27250 —————— تابلو: 90 | تکنیکال: 65 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/20،‏ 12:11:22

نماد : کترام قیمت خرید : 34050 ؛ 3.84 % قیمت پایانی: 34050 3.84 % حجم معام

نماد : کترام قیمت خرید : 34050 ؛ 3.84 % قیمت پایانی: 34050 3.84 % حجم معاملات: 2955996 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 34420 کمترین قیمت 10 روز : 29080 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.53 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.45 ورود/خروج پول : 17 میلیون تومان سرانه خرید: 652 میلیون ریال Vb: 658 Vs: 458 ———————- برآیند حقوقی: -0.1% ——————- S1: 12505 pivot: 23463 R1: 46925 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 29865 تنکنسن : 31750 CCI: 147 | TSI |0.72،0.64 Macd | signal | histogram RSI : 75.74 MFI : 78.56 William : -4 st 0 : 94.38 RV : 99 ———————- حدضررنوسانی = 32801 حمایت: 25310|™|مقاومت: 32270 —————— تابلو: 70 | تکنیکال: 65 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/20،‏ 12:14:39

نماد : سجام قیمت خرید : 2391 ؛ 1.27 % قیمت پایانی: 2347 -0.59 % حجم معاملا

نماد : سجام قیمت خرید : 2391 ؛ 1.27 % قیمت پایانی: 2347 -0.59 % حجم معاملات: 2569999 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 2494 کمترین قیمت 10 روز : 2291 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.03 حجم مشکوک 6،7، روزقبل قدرت خریدار: 1.18 ورود/خروج پول : -22 میلیون تومان سرانه خرید: 83 میلیون ریال Vb: 85 Vs: 70 ———————- برآیند حقوقی: 3.7% ——————- S1: 1008 pivot: 1751 R1: 3502 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 2298 تنکنسن : 2392.5 CCI: 41 | TSI |0.08،0.15 RSI : 63.16 MFI : 65.28 William : -4 st 0 : 95.87 RV : 64 ———————- حدضررنوسانی = 2123 حمایت: 1953|™|مقاومت: 2114 —————— تابلو: 50 | تکنیکال: 30 | ———————————– جمع شدن صف فروش و گارد صعود زمان1401/2/20،‏ 12:15:24

نماد : سمتاز قیمت خرید : 19360 ؛ 1.47 % قیمت پایانی: 19030 -0.26 % حجم معا

نماد : سمتاز قیمت خرید : 19360 ؛ 1.47 % قیمت پایانی: 19030 -0.26 % حجم معاملات: 1015697 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 20000 کمترین قیمت 10 روز : 17100 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.64 حجم مشکوک 6،7، روزقبل قدرت خریدار: 1.03 ورود/خروج پول : -529 میلیون تومان سرانه خرید: 226 میلیون ریال Vb: 328 Vs: 230 ———————- برآیند حقوقی: 27.4% ——————- S1: 7195 pivot: 13598 R1: 27195 روند رنج: -پول هوشمند: ————————– کیجنسن : 17100 تنکنسن : 18550 CCI: 68 | TSI |0.50،0.54 RSI : 77.55 MFI : 64.51 William : -2 st 0 : 98.2 RV : 75 ———————- حدضررنوسانی = 17296 حمایت: 12950|™|مقاومت: 13880 —————— تابلو: 55 | تکنیکال: 5 | ———————————– جمع شدن صف فروش و گارد صعود زمان1401/2/20،‏ 12:15:28