فیلتر روز بعد مثبت نمادهایی که چهارشنبه به احتمال زیاد مثبت معامله می شوند

فیلتر حجم مشکوک نمادهایی که حجم های مشکوک داشته اند. 01/02/20 @buy bourse فیلتر روز بعد مثبت نمادهایی که چهارشنبه به احتمال زیاد مثبت معامله می شوند.

فیلتر حجم مشکوک نمادهایی که حجم های مشکوک داشته اند. 01/02/20 @buy_bourse

فیلتر حجم مشکوک نمادهایی که حجم های مشکوک داشته اند. 01/02/20 @buy bourse
فیلتر حجم مشکوک نمادهایی که حجم های مشکوک داشته اند. 01/02/20 @buy bourse

فیلتر روز بعد مثبت نمادهایی که چهارشنبه به احتمال زیاد مثبت معامله می شوند. 01/02/20 @buy_bourse

فیلتر روز بعد مثبت نمادهایی که چهارشنبه به احتمال زیاد مثبت  معامله می شوند
فیلتر روز بعد مثبت نمادهایی که چهارشنبه به احتمال زیاد مثبت معامله می شوند

فیلتر کد به کد کد به کد حقوقی به حقیقی در تایم معاملات 01/02/20 @buy_bourse

فیلتر کد به کد کد به کد حقوقی به حقیقی در تایم معاملات 01/02/20 @buy bourse
فیلتر کد به کد کد به کد حقوقی به حقیقی در تایم معاملات 01/02/20 @buy bourse