اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد ن

اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد نشده و دلار نیمایی هم با کنترل در محدوده 23 قرار دارد. قطعا دلار هم آزاد خوا

اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد ن

اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد نشده و دلار نیمایی هم با کنترل در محدوده 23 قرار دارد. قطعا دلار هم آزاد خواهد شد چون هم به نفع دولت است که تینا بالا برود و درآمد بیشتری بدست آورد و هم برای صادر کننده ترغیب ، که دلار صادراتی خود را بیاورد و خارج نکند و قطع فاجعه بعد از تک نرخی کردن دلار خواهد بود.

اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد ن
اگر واقعیت داشته باشد واقعا فاجعه غذایی در راه است تازه هنوز قیمت تا آزاد ن