مراقب ارزهای خود باشین این دوساله ریزشهای سنگین داشتیم جوری که 80 درصد از

مراقب ارزهای خود باشین این دوساله ریزشهای سنگین داشتیم جوری که 80 درصد از سرمایه هامون اب شد بله حتی خود من سهمهام قفل صف فروش و تبلیغات رسانها و ح

مراقب ارزهای خود باشین این دوساله ریزشهای سنگین داشتیم جوری که 80 درصد از

مراقب ارزهای خود باشین این دوساله ریزشهای سنگین داشتیم جوری که 80 درصد از سرمایه هامون اب شد بله حتی خود من سهمهام قفل صف فروش و تبلیغات رسانها و حمایتشان باعث شد . و اما خودتان میبینین امروزه همه چی چند برابر شده و سهمها همچنان مناسب میباشد