گروه لیزینگی هم با افزایش تقاضا مواجه شده خبنیان در پنجاه و دومین روز کاری

نمادهای روغنی که از 6 اردیبهشت در همین کانلل درموردش صحبت کردیم بعد از 40 درصد رشد امروز هم همگی با صف خریدهای سنگین مواجه شدند. غبشهر غمارگ بهپاک وبش

خبنیان در پنجاه و دومین روز کاری پس از معرفی باز هم با صف خرید سنگین مواجه شده. از محدوده 121 تومن که معرفی شد تا به امروز روزی نبوده که ازش صحبت نکنیم.

نمادهای روغنی که از 6 اردیبهشت در همین کانلل درموردش صحبت کردیم بعد از 40 درصد رشد امروز هم همگی با صف خریدهای سنگین مواجه شدند. غبشهر غمارگ بهپاک وبشهر

امروز هم همراه با گروه روغنی نمادهای گروه غذایی و دامپروری با افزایش تقاضا مواجه شدند

گروه لیزینگی هم با افزایش تقاضا مواجه شده