اهرم زدن خوبه و پرسود اما این مقدار لیکوییدی 24 ساعت گذشته است یک میلیارد و

موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست بلکه یک ق دم کوچک است که همین لحظه بر میداری دقت کنید فاصله زیادی با اتمام نوسانات شدید داریم اهرم بزنید لیکویید

اهرم زدن خوبه و پرسود اما این مقدار لیکوییدی 24 ساعت گذشته است یک میلیارد و صد و ده میلیون دلار @irantrade24

اهرم زدن خوبه و پرسود اما این مقدار لیکوییدی 24 ساعت گذشته است یک میلیارد و
اهرم زدن خوبه و پرسود اما این مقدار لیکوییدی 24 ساعت گذشته است یک میلیارد و

موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست بلکه یک ق دم کوچک است که همین لحظه بر میداری

نتیجه تحلیل سه هفته پیش بیت کوین تا 29600 ریزش کرد

نتیجه تحلیل سه هفته پیش بیت کوین تا 29600 ریزش کرد
نتیجه تحلیل سه هفته پیش بیت کوین تا 29600 ریزش کرد

دقت کنید فاصله زیادی با اتمام نوسانات شدید داریم اهرم بزنید لیکویید میشید به تحلیل ها رجوع کنید

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند صبحتون زیبا و پر برکت