شپاکسا حجم بسیار بالای معاملات= حدود 56 برابر حجم ماهیانه جا به جایی عالی

شپاکسا حجم بسیار بالای معاملات= حدود 56 برابر حجم ماهیانه جا به جایی عالی سهام برای خروج نوسانگیر در سهام بنیادی صبوران همیشه بهتر نتیجه گرفتن تا نوس

شپاکسا حجم بسیار بالای معاملات= حدود 56 برابر حجم ماهیانه جا به جایی عالی سهام برای خروج نوسانگیر در سهام بنیادی صبوران همیشه بهتر نتیجه گرفتن تا نوسان گیرها در گروه های شوینده چه خبری هست؟ شما بگوئید؟ 01/02/21 @buy_bourse

شپاکسا حجم بسیار بالای معاملات= حدود 56 برابر حجم ماهیانه  جا به جایی عالی
شپاکسا حجم بسیار بالای معاملات= حدود 56 برابر حجم ماهیانه جا به جایی عالی