FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت

FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.87 دلاری آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری ش

FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت

FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.87 دلاری آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری شکست دهد و بازار تا 0.469 دلار اصلاح 45% درصدی داشته باشد. و همچنان در کف کانال قیمتی 0.449 تا 0.568 دلاردر حال نوسان می باشد. با ادامه دار بودن روند اصلاح بازار می تواند تا هدف قیمتی 0.338 دلار ریزش داشته باشد. با فشار خرید و افزایش تقاضا انتظار داریم بازار تا محدوده قیمت 0.727 دلار رشد داشته باشد. قیمت 0.477 حمایت 0.46-0.436 0.349-0.331 0.262-0.25 مقاومت 0.551-0.58 0.7-0.746 0.9-0.948

FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت
FTMUSDT.4H Tahlino TechnicalAnalysis فانتوم، با اصلاح بازار از محدوده قیمت