کی بی سی (کوتاه مدتی) محدوده ورود 1100 هدف 1600 حد ضرر 1050 1401/02/21 با

کی بی سی (کوتاه مدتی) محدوده ورود 1100 هدف 1600 حد ضرر 1050 1401/02/21 با عرض سلام وادب واچ لیست چهارشنبه ثنام سمتاز چکارن دتولید بالاس بررسی شود ومس

با عرض سلام وادب واچ لیست چهارشنبه ثنام سمتاز چکارن دتولید بالاس بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

کی بی سی (کوتاه مدتی) محدوده ورود 1100 هدف 1600 حد ضرر 1050 1401/02/21

کی بی سی (کوتاه مدتی) محدوده ورود  1100 هدف 1600 حد ضرر 1050 1401/02/21
کی بی سی (کوتاه مدتی) محدوده ورود 1100 هدف 1600 حد ضرر 1050 1401/02/21