این افراد یارانه نمی گیرند! اگر حداقل یکی از شرایط زیر را دارید استحقاق در

این افراد یارانه نمی گیرند! اگر حداقل یکی از شرایط زیر را دارید استحقاق دریافت کمک حمایت معیشتی نمی شوید. اقتصادی

این افراد یارانه نمی گیرند! اگر حداقل یکی از شرایط زیر را دارید استحقاق دریافت کمک حمایت معیشتی نمی شوید. اقتصادی

این افراد یارانه نمی گیرند!  اگر حداقل یکی از شرایط زیر را دارید استحقاق در
این افراد یارانه نمی گیرند! اگر حداقل یکی از شرایط زیر را دارید استحقاق در