تا این لحظه 8:58 (پیش گشایش ): تعداد 122 نماد به ارزش 1,188 میلیارد توما

بیشترین تقاضا ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف تا این لحظه 8:58 (پیش گشایش ): تعداد 122 نماد به ارزش 1,188 میلیارد تومان صف خرید دارند و ت

بیشترین تقاضا ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف

بیشترین تقاضا ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف
بیشترین تقاضا ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف

بیشترین عرضه ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف

بیشترین عرضه ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف
بیشترین عرضه ها در پیش گشایش مرتب شده براساس ارزش صف

تا این لحظه 8:58 (پیش گشایش ): تعداد 122 نماد به ارزش 1,188 میلیارد تومان صف خرید دارند و تعداد 12 نماد به ارزش 60 میلیارد تومان صف فروش .