شپنا در نزدیکی مقاومت سقف کانال معامله می شود و برای ادامه رشد نیاز به گذر

شپنا در نزدیکی مقاومت سقف کانال معامله می شود و برای ادامه رشد نیاز به گذر از مقاومت سقف کانال دارد، همچنین نزدیک ترین حمایت به قیمت در حوالی 650 توم

شپنا در نزدیکی مقاومت سقف کانال معامله می شود و برای ادامه رشد نیاز به گذر از مقاومت سقف کانال دارد، همچنین نزدیک ترین حمایت به قیمت در حوالی 650 تومان می باشد. ======================

شپنا  در نزدیکی مقاومت سقف کانال معامله می شود و برای ادامه رشد نیاز به گذر
شپنا در نزدیکی مقاومت سقف کانال معامله می شود و برای ادامه رشد نیاز به گذر