سعید هستم من با استفاده از این ربات تونستم بفهمم کیا پروفایلم رو ذخیره و ب

سعید هستم من با استفاده از این ربات تونستم بفهمم کیا پروفایلم رو ذخیره و بازدید میکنن هرکس عکس پروفایلتو چک کرد ، این ربات خبردارت میکنه و میگه کی

سعید هستم من با استفاده از این ربات تونستم بفهمم کیا پروفایلم رو ذخیره و بازدید میکنن هرکس عکس پروفایلتو چک کرد ، این ربات خبردارت میکنه و میگه کی بوده! telegram.me/ProfilechiBot?start=186521411

سعید هستم  من با استفاده از این ربات تونستم بفهمم کیا پروفایلم رو ذخیره و ب
سعید هستم من با استفاده از این ربات تونستم بفهمم کیا پروفایلم رو ذخیره و ب