وثخوز امروز چهارمین روز صف خرید دوستان شروع کنن به اد زدن ممبربورسی بعد بی

فرق ما با بقیه کانالها وگروهها اینکه هر سهمی را خودمان ورود میکنم اینجا معرفی می‌کنیم نمیام روزی 20تا سهم بگم که گیج بشی وثخوز امروز چهارمین روز صف خ

فرق ما با بقیه کانالها وگروهها اینکه هر سهمی را خودمان ورود میکنم اینجا معرفی می‌کنیم نمیام روزی 20تا سهم بگم که گیج بشی

وثخوز امروز چهارمین روز صف خرید دوستان شروع کنن به اد زدن ممبربورسی بعد بیان پیوی بنده ( ) برای سیگنال ویژه گروه