ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی) 01/02/21 سرانه خرید و فروش هر

ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی) 01/02/21 سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معالات خرد سهام و حق تقدم 01/02/21 نمودار ورود خروج پول حقیقی

افزایش 7 برابری سود فزر پویا زرکان آق دره در یک عملکرد عالی در 12 ماهه به س

افزایش 7 برابری سود فزر پویا زرکان آق دره در یک عملکرد عالی در 12 ماهه به سود 690 تومانی رسیده است. سود سال 1400 رشد 552 درصدی نسبت به 12 ماهه مدت مشابه در سال گذشته دارد. فزر در سال جاری نیز می تواند سود سال 1400 را مجددا تکرار نماید. با توجه به تقسیم سود حداکثری در مجمع پیش رو نسبت قیمت به سود شرکت به مرز 4 واحد خواهد رسید.

افزایش 7 برابری سود فزر پویا زرکان آق دره در یک عملکرد عالی در 12 ماهه به س
افزایش 7 برابری سود فزر پویا زرکان آق دره در یک عملکرد عالی در 12 ماهه به س

ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی) 01/02/21

ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی)  01/02/21
ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی) 01/02/21

ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی) 01/02/21

ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی)  01/02/21
ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی) 01/02/21

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزن ورود پول حقیقی به مبلغ : 277 میلیارد تومان “فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم” 01/02/21

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزن ورود پول حقیقی به مبلغ : 277 میلیا
نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزن ورود پول حقیقی به مبلغ : 277 میلیا

سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معالات خرد سهام و حق تقدم 01/02/21

سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معالات خرد سهام و حق تقدم  01/02/21
سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معالات خرد سهام و حق تقدم 01/02/21

واردات خودرو آزاد شد وزیر صمت: کلیات طرح پیشنهادی واردات خودرو در هیئت‌وزیران تصویب شد. جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص‌ شده است.