#حجم_های_مشکوک یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارش فصلی 12ماهه #های_وب (داده گست

گزارش فصلی 12ماهه های_وب (داده گسترعصرنوین) سال مالی 1400/12/29 سود فصلی :2111 ریال سود خالص 12 ماهه 1760.69 میلیارد تومان نسبت به مشابه سال قبل 160 درصد رشد کرد. پی بر ای :4.5 پی بر ای گروه:5.1 تعداد سهام 8.34 میلیارد همچنین شرکت در پایان سال 1400 مبلغ 2622.53 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند.

گزارش فصلی 12ماهه های_وب (داده گسترعصرنوین) سال مالی 1400/12/29 سود فصلی :2111 ریال سود خالص 12 ماهه 1760.69 میلیارد تومان نسبت به مشابه سال قبل 160 درصد رشد کرد. پی بر ای :4.5 پی بر ای گروه:5.1 تعداد سهام 8.34 میلیارد همچنین شرکت در پایان سال 1400 مبلغ 2622.53 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند.
گزارش فصلی 12ماهه های_وب (داده گسترعصرنوین) سال مالی 1400/12/29 سود فصلی :2111 ریال سود خالص 12 ماهه 1760.69 میلیارد تومان نسبت به مشابه سال قبل 160 درصد رشد کرد. پی بر ای :4.5 پی بر ای گروه:5.1 تعداد سهام 8.34 میلیارد همچنین شرکت در پایان سال 1400 مبلغ 2622.53 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند.

تحلیل نماد: خوساز صنعت:خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل :الگوی AB=CD تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل نماد: خوساز  صنعت:خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه  تحلیل :الگوی AB=CD  تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل نماد: خوساز صنعت:خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل :الگوی AB=CD تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل نماد: فولاد صنعت: فلزات اساسي دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: شروع موج 5 تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل نماد: فولاد  صنعت: فلزات اساسي دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه  تحلیل: شروع موج 5  تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل نماد: فولاد صنعت: فلزات اساسي دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: شروع موج 5 تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

# _ورود_و_ وج_ ل_ _ _ _ م یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

#    _ورود_و_ وج_ ل_  _   _ _  م یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
# _ورود_و_ وج_ ل_ _ _ _ م یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

حجم_های_مشکوک یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

حجم_های_مشکوک یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
حجم_های_مشکوک یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱