#فجوش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت

فلوله به روز شده

فلوله به روز شده
فلوله به روز شده

فجوش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت جوش و اکسیژن ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-265 مورخ 1400/12/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 درمحل کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه فعلی: 10,350 میلیون ریال درصد افزایش سرمایه: 20,283% مبلغ افزایش سرمایه: 2,099,277 ریال محل تامین افزایش سرمایه: – مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 2,099,277 میلیون ریال

فجوش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به  ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت جوش و اکسیژن ایران  زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-265 مورخ 1400/12/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 درمحل کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود  سرمایه فعلی: 10,350 میلیون ریال  درصد افزایش سرمایه: 20,283%  مبلغ افزایش سرمایه: 2,099,277 ریال  محل تامین افزایش سرمایه: - مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 2,099,277 میلیون ریال
فجوش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت جوش و اکسیژن ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-265 مورخ 1400/12/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 درمحل کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه فعلی: 10,350 میلیون ریال درصد افزایش سرمایه: 20,283% مبلغ افزایش سرمایه: 2,099,277 ریال محل تامین افزایش سرمایه: – مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 2,099,277 میلیون ریال