#قیمت_دارو_حداقل_تا_۵۰%_افزایش_خواهد_یافت! فانا: رئیس کمیسیون بهداشت و درم

قیمت_دارو_حداقل_تا_۵۰%_افزایش_خواهد_یافت! فانا: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان به شرکت‌های داروسازی بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه‌های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهیم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند، باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند حسینعلی شهریاری افزود: براساس مصوبه مجلس، قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد. البته معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد زیرا به بیمه‌ها منابع کافی اختصاص نیافته و هم‌اکنون نیز پرداختی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی با تاخیر مواجه است وی با اشاره به اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: به طور قطع اگر به شرکت‌های دارویی کمک‌ نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود، با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت_دارو_حداقل_تا_۵۰%_افزایش_خواهد_یافت! فانا: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان به شرکت‌های داروسازی بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه‌های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهیم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند، باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند حسینعلی شهریاری افزود: براساس مصوبه مجلس، قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد. البته معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد زیرا به بیمه‌ها منابع کافی اختصاص نیافته و هم‌اکنون نیز پرداختی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی با تاخیر مواجه است وی با اشاره به اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: به طور قطع اگر به شرکت‌های دارویی کمک‌ نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود، با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم .