طبق انتظار بازار ریخت و همه ی اوردرهای خرید ما فعال شد! ما روی ONE هستیم فع

طبق انتظار بازار ریخت و همه ی اوردرهای خرید ما فعال شد! ما روی ONE هستیم فعلا که برگشته دیگه بقیه ش با خدا! خواستم سیگنال کنم ولی چون خیلی روی چارت نی

طبق انتظار بازار ریخت و همه ی اوردرهای خرید ما فعال شد! ما روی ONE هستیم فعلا که برگشته دیگه بقیه ش با خدا! خواستم سیگنال کنم ولی چون خیلی روی چارت نیستم قرار شد فقط تحلیل باشه! بهرحال امیدوارم براتون مفید بوده باشه!

طبق انتظار بازار ریخت و همه ی اوردرهای خرید ما فعال شد! ما روی ONE هستیم فع
طبق انتظار بازار ریخت و همه ی اوردرهای خرید ما فعال شد! ما روی ONE هستیم فع