تحلیل نماد: غاذر صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دوره زمان

مراقب سهم های ارزنده خود باشیم. حجم های مشکوک چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ورود و وج ل م چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 تحلیل نماد: غاذ

تحلیل نماد: غاذر صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دوره زمان

تحلیل نماد: غاذر صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: در صورت عبور از سقف قبلی ،مسیر جدید مهیا است. تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد. به کانال بازار سرمایه بپیوندید:

تحلیل نماد: غاذر صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دوره زمان
تحلیل نماد: غاذر صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دوره زمان

مراقب سهم های ارزنده خود باشیم.

مراقب سهم های ارزنده خود باشیم.
مراقب سهم های ارزنده خود باشیم.

# _ورود_و_ وج_ ل_ _ _ _ م چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

ورود و  وج  ل         م چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
ورود و وج ل م چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

حجم های مشکوک چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

حجم های مشکوک چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
حجم های مشکوک چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401