تحلیل های روز: 24 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)