تحلیل های روز: 2 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)