تحلیل های روز: 15 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)