تحلیل های روز: 24 آبان 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)