تحلیل های روز: 8 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)