انرژی اروپا https://tradebox.ir/tag/انرژی-اروپا/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Thu, 13 Oct 2022 17:56:24 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 اخبار بازار سرمایه، چین و ایالات متحده امروز پنجشنبه بیست و یک مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/107403/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87/ https://tradebox.ir/107403/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87/?noamp=mobile#respond Thu, 13 Oct 2022 17:56:24 +0000 https://tradebox.ir/107403/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87/ اخبار بازار سرمایه، چین و ایالات متحده امروز پنجشنبه بیست و یک مهر ۱۴۰۱

نوشته اخبار بازار سرمایه، چین و ایالات متحده امروز پنجشنبه بیست و یک مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/107403/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87/feed/ 0
مهم ترین اخبار امروز، کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا، عربستان سعودی آمریکا https://tradebox.ir/107306/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7/ https://tradebox.ir/107306/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7/?noamp=mobile#respond Thu, 13 Oct 2022 06:20:08 +0000 https://tradebox.ir/107306/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7/ دیپلماسی در قبال ایران را دنبال خواهیم کرد؛ در صورت شکست آماده استفاده از ابزار های دیگر هستیم، مهم ترین اخبار امروز

نوشته مهم ترین اخبار امروز، کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا، عربستان سعودی آمریکا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/107306/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7/feed/ 0
بحران انرژی و بانک جهانی، پیش بینی مذاکره و تحلیل https://tradebox.ir/105697/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9/ https://tradebox.ir/105697/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9/?noamp=mobile#respond Wed, 05 Oct 2022 06:34:18 +0000 https://tradebox.ir/105697/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9/ روسیه از همان ابتدا می خواست مناقشه را از طریق مذاکره حل کند.، یک مقام آمریکایی می گوید ممنوعیتی به طور جدی در نظر گرفته نشده است.، شولز صدراعظم آلمان

نوشته بحران انرژی و بانک جهانی، پیش بینی مذاکره و تحلیل اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105697/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9/feed/ 0
اخبار بازار سرمایه، کره جنوبی و دولت امروز سه شنبه دوازده مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/105476/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85/ https://tradebox.ir/105476/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85/?noamp=mobile#respond Tue, 04 Oct 2022 17:57:28 +0000 https://tradebox.ir/105476/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85/ اخبار بازار سرمایه، کره جنوبی و دولت امروز سه شنبه دوازده مهر ۱۴۰۱

نوشته اخبار بازار سرمایه، کره جنوبی و دولت امروز سه شنبه دوازده مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105476/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85/feed/ 0
رئیس جمهور آمریکا، افزایش نرخ بهره آفریقای جنوبی ایالات متحده احیای برجام https://tradebox.ir/105442/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1/ https://tradebox.ir/105442/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1/?noamp=mobile#respond Tue, 04 Oct 2022 08:43:19 +0000 https://tradebox.ir/105442/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1/ جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا  این هفته تحریم های جدید عیله ایران اعمال می ش، سئول و توکیو: در تدارک پاسخی قاطع به موشک پرانی کره شمالی هستیم، بسته تحر

نوشته رئیس جمهور آمریکا، افزایش نرخ بهره آفریقای جنوبی ایالات متحده احیای برجام اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105442/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1/feed/ 0
اخبار بازار سرمایه و آمریکا امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/101975/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1/ https://tradebox.ir/101975/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1/?noamp=mobile#respond Wed, 28 Sep 2022 02:37:40 +0000 https://tradebox.ir/101975/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1/ اخبار بازار سرمایه و آمریکا امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱

نوشته اخبار بازار سرمایه و آمریکا امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/101975/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
کمیسیون اروپا و نورد استریم ۶ مهر سیاست پولی، فاندامنتال، اوراق قرضه و GAS https://tradebox.ir/101945/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://tradebox.ir/101945/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/?noamp=mobile#respond Wed, 28 Sep 2022 00:29:10 +0000 https://tradebox.ir/101945/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا ایالات متحده نورد استریم انرژی اروپا سیاست پولی فاندامنتال اوراق قرضه فدرال رزرو بریتانیا پیش بینی انگلستان مالیات اقتصاد

نوشته کمیسیون اروپا و نورد استریم ۶ مهر سیاست پولی، فاندامنتال، اوراق قرضه و GAS اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/101945/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
تحلیل بازار بورس و سیگنال امروز سه شنبه پنج مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/101622/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87/ https://tradebox.ir/101622/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87/?noamp=mobile#respond Tue, 27 Sep 2022 13:20:31 +0000 https://tradebox.ir/101622/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87/ تحلیل بازار بورس و سیگنال امروز سه شنبه پنج مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس و سیگنال امروز سه شنبه پنج مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/101622/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87/feed/ 0
سازمان بورس و اوراق بهادار و تحلیل بنیادی ۵ مهر گزارش ماهانه و بازار امروز https://tradebox.ir/101455/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7/ https://tradebox.ir/101455/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 27 Sep 2022 05:54:32 +0000 https://tradebox.ir/101455/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7/ سازمان بورس و اوراق بهادار تحلیل بنیادی گزارش ماهانه بازار سرمایه بازار امروز انرژی اروپا انرژی اتمی تحلیل نماد ارزش بازار پیش بینی فرابورس شیمیایی مذ

نوشته سازمان بورس و اوراق بهادار و تحلیل بنیادی ۵ مهر گزارش ماهانه و بازار امروز اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/101455/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7/feed/ 0
مجمع عمومی فوق العاده و بیشترین تاثیر منفی ۳۰ شهریور نمادهای تاثیر گذار https://tradebox.ir/97421/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ https://tradebox.ir/97421/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/?noamp=mobile#respond Wed, 21 Sep 2022 05:55:49 +0000 https://tradebox.ir/97421/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ مجمع عمومی فوق العاده بیشترین تاثیر مثبت بیشترین تاثیر منفی نمادهای تاثیر گذار معاملات بورس کالا بانک مرکزی آمریکا بورس کالای ایران بازارهای جهانی معا

نوشته مجمع عمومی فوق العاده و بیشترین تاثیر منفی ۳۰ شهریور نمادهای تاثیر گذار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/97421/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/feed/ 0
بازارهای جهانی و توافق هسته ای ۲۵ شهریور اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی و روسیه https://tradebox.ir/93018/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ https://tradebox.ir/93018/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/?noamp=mobile#respond Thu, 15 Sep 2022 20:36:06 +0000 https://tradebox.ir/93018/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ بازارهای جهانی توافق هسته ای اقتصاد جهانی رشد اقتصادی انرژی اروپا فدرال رزرو اصلاح قیمت مواد اولیه بانک مرکزی روند نزولی نمای بازار گاز طبیعی ذخایر نف

نوشته بازارهای جهانی و توافق هسته ای ۲۵ شهریور اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی و روسیه اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/93018/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/feed/ 0
سرمایه گذاری و انرژی اروپا ۲۳ شهریور حجم معاملات در ارزدیجیتال و بانک مرکزی https://tradebox.ir/91846/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac/ https://tradebox.ir/91846/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac/?noamp=mobile#respond Wed, 14 Sep 2022 08:09:00 +0000 https://tradebox.ir/91846/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac/ سرمایه گذاری انرژی اروپا حجم معاملات ارزدیجیتال بانک مرکزی صادرات گاز قیمت انرژی فشار فروش پیش بینی کد به کد خودرویی صف خرید آمریکا مداران تراکنش مالی

نوشته سرمایه گذاری و انرژی اروپا ۲۳ شهریور حجم معاملات در ارزدیجیتال و بانک مرکزی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/91846/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac/feed/ 0