معیار https://tradebox.ir/tag/معیار/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Wed, 25 May 2022 08:34:46 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 کسرام: در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه بود و 504 میلیارد ریال فر https://tradebox.ir/7910/%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-81-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7/ https://tradebox.ir/7910/%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-81-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7/#respond Wed, 25 May 2022 08:34:46 +0000 https://tradebox.ir/7910/%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-81-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7/ کسرام: در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه بود و 504 میلیارد ریال فر کسرام: در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه بود و 504 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 328 میلیارد ریال بود قاسم :در فروردین 3707 و اردیبهشت با رشد 7774 میلیارد ریال فروش داشت و2ماهه 11481 میلیارد ریال درامد […]

نوشته کسرام: در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه بود و 504 میلیارد ریال فر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/7910/%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-81-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7/feed/ 0
D220227082257 D220227082257 01/2/31 16:34 https://tradebox.ir/6058/d220227082257-d220227082257-01-2-31-1634/ https://tradebox.ir/6058/d220227082257-d220227082257-01-2-31-1634/#respond Sat, 21 May 2022 13:15:30 +0000 https://tradebox.ir/6058/d220227082257-d220227082257-01-2-31-1634/ D220227082257 D220227082257 01/2/31 16:34

نوشته D220227082257 D220227082257 01/2/31 16:34 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/6058/d220227082257-d220227082257-01-2-31-1634/feed/ 0
دوستانی ک ندارن فردا پله اول بخرند محدوده خرید اومده خفولا ثعتما محدوده ورو https://tradebox.ir/3942/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88/ https://tradebox.ir/3942/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88/#respond Tue, 17 May 2022 10:14:37 +0000 https://tradebox.ir/3942/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88/ فالوم 1280 خرید شخصی حگردش محدوده ورود250 اهداف 270 295 310 حدضرر235 دوستانی ک ندارن فردا پله اول بخرند محدوده خرید اومده خفولا قجام محدوده ورود580 اه

نوشته دوستانی ک ندارن فردا پله اول بخرند محدوده خرید اومده خفولا ثعتما محدوده ورو اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/3942/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88/feed/ 0
اکثر سهم ها کمر همت رو بستن که مقاومت های مهمشون رو بشکنن وضعیت گروه #زراعت https://tradebox.ir/136/%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7/ https://tradebox.ir/136/%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7/#respond Mon, 09 May 2022 11:52:17 +0000 وضعیت گروه زراعت وضعیت گروه زراعت وضعیت گروه زراعت کد به کد معیار کد به کد معیار فائو اعلام کرد؛ روند صعودی نرخ گندم، شکر و روغن ادامه دارد فائو اعلام کرد؛ روند صعودی نرخ گندم، شکر و روغن ادامه دارد فائو اعلام کرد؛ روند صعودی نرخ گندم، شکر و روغن ادامه دارد غگل هشت […]

نوشته اکثر سهم ها کمر همت رو بستن که مقاومت های مهمشون رو بشکنن وضعیت گروه #زراعت اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/136/%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7/feed/ 0